پارک امپراتوری کوتوله‌ها (Dwarf Empire)، کونمینگ (Kunming)، چین

 پارک امپراتوری کوتوله‌ها (Dwarf Empire)، کونمینگ (Kunming)، چین پارک امپراتوری کوتوله‌‌ها در بالای تپه‌ای در قسمت جنوبی چین قرار گرفته است و تقریبا می‌توان گفت تمامی افرادی که در این پارک مشغول به…