پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)

پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)، سائوپائولو     پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera)، سائوپائولو ، بزرگ‌ترین پارک شهر سائوپائولو پارک ایبیراپوئرا (Ibirapuera) ،بزرگ‌ترین پارک شهر سائوپائولو که در سال 1954 افتتاح شده است. دریاچه های…